header website
Stichting Haarlems Verzetsmuseum http://www.wo2kennemerland.nl

 


Tips voor leerlingen en docenten


 

Kwaliteit

Werkstukken worden eerst en vooral gemaakt voor school. Voorop staat de inhoud. Plaatjes en andere verfraaiingen zijn prima, maar pas als het fundament in orde is. Pas als het eind in zicht komt wordt duidelijk of je werkstuk voldoende kwaliteit heeft voor publicatie op de website. Dat wordt in de eerste plaats beoordeeld door de begeleidende docent. Vindt deze een werkstuk zeer de moeite waard, dan gaat het via de webmaster door naar een deskundige die goed thuis is in de historie van Kennemerland in de Tweede Wereldoorlog. Deze controleert de feitelijke juistheid van wat er in het werkstuk staat, want de informatie op de website moet volkomen betrouwbaar zijn.

 

Documentatie en auteursrecht

Vermijd het klakkeloos overschrijven van hele passages uit boeken, tijdschriften e.d., want hiermee zou je inbreuk kunnen maken op het auteursrecht van de schrijver. Probeer zoveel mogelijk met je eigen woorden weer te geven wat je hebt gevonden in documentatie en wat je wilt gebruiken in je werkstuk. Feiten, gegevens en gebruikelijke uitdrukkingen die je in documentatie aantreft mogen zonder meer worden overgenomen, want daar rust geen auteursrecht op. In je werkstuk mag je binnen redelijke grenzen delen uit andermans werk letterlijk citeren, zonder dat je daarmee inbreuk maakt op het auteursrecht. Daarbij moet dan wel de bron en de naam van de maker worden vermeld. Ook voor afbeeldingen zoals foto's geldt dat deze als citaat kunnen worden gebruikt, maar het formaat moet dan wel duidelijk van het origineel verschillen en de afbeelding moet wel verband houden met de tekst en niet slechts als versiering dienen. Voor meer informatie over auteursrecht: www.auteursrecht.nl/voorjou

 

Toestemming

Door inzending van het werkstuk wordt toestemming gegeven tot plaatsing op de website www.wo2kennemerland.nl. Stichting Haarlems Verzetsmuseum draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de plaatsing en vrijwaart de maker(s) en begeleidende docent(en) tegen aanspraken van derden terzake.

 

Aanleveren

Om een werkstuk gereed te maken voor de website is het volgende nodig:

1: Een diskette met de tekst van het werkstuk zonder afbeeldingen


2: Op dezelfde diskette: alle afbeeldingen bij het werkstuk

3: Een papieren exemplaar van het werkstuk


Na ontvangst zorgt de webmaster dat het werkstuk gereed wordt gemaakt voor de website. Het resultaat gaat ter controle terug naar de begeleidend docent en na zijn accoord plaatst de webmaster het op de website. Champagne!

 

Disclaimer

Stichting Haarlems Verzetsmuseum heeft haar uiterste best gedaan ervoor te waken dat publicaties op deze website geen inbreuk maken op (auteurs)rechten van derden. Mocht niettemin een rechthebbende aannemelijk maken dat er wel sprake is van inbreuk op zijn/haar (auteurs)rechten, dan zullen wij inbreukmakende teksten/afbeeldingen direct verwijderen.